Tietosuojaseloste

Rakennusliike Olavi Järvinen Oy

Päivitetty: 13.1.2021

Tietosuoja-asetus 2016/679

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERISTÄ

 1. Rekisterinpitäjä
  Rakennusliike Olavi Järvinen Oy (0432470-0)
  Puistokatu 7, 15100 LAHTI
  (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Matti Järvinen
  Puistokatu 7, 15100 LAHTI
  puh. 040 7687667
  matti.jarvinen@rakennusliike.info
 3. Rekisterin sisältämät tiedot
  Asiakas- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, huoneistotunnus, asiakkaiden omistamien asuntojen perus-ja tilatietoja, takuu- ja vuositarkastusprosesseihin liittyviä ja muita korjaustietoja, asiakkaiden asumiseen liittyviä mielenkiinnonkohteita ja ominaisuuksia, laskutus- ja maksutietoja, markkinointilupaa- tai kieltoa koskevat tiedot, mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja, chat- palvelun käytön yhteydessä syntyvän vapaamuotoisen keskustelun tietoja sekä viestintä- ja muiden palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja. Rekisteri voi myös sisältää henkilöiden ostettavaksi tarjoamia kiinteistöjä koskevia tietoja sekä rekisteröityjen ideoita kaupunkisuunnitteluun.
 4. Evästeet
  Rekisterimme sisältää evästeiden avulla kerättyjä henkilötiedoiksi katsottavia tietoja. “Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei lähtökohtaisesti voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  Asiakastietoja käsitellään Rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hallinnointiin, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin, kohdennetun markkinointiviestinnän ja mielipidekyselyiden toteuttamiseen, pörssi- ja lehtitiedotteiden lähettämiseen, takuu- ja vuositarkastusten hoitamiseen ja korjaustietojen hallinnointiin sekä kiinteistöjen hankkimiseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien ideoiden vastaanottamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen kauppasopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamiseen tai Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun asuntojen toteuttajana, markkinoijana ja myyjänä. Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asuntojen markkinointi perustuu rekisteröidyn verkkosivuillamme antamaan suostumukseen. Käytämme evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät. Kun sivuillamme vieraillaan, voidaan tietoja kerätä mm. kävijän käyttämästään tietokoneesta, IP-osoitteesta, käytetystä selaimesta ja palvelimesta. Evästeiden käyttö perustuu rekisteröidyn verkkosivulla annettavaan suostumukseen. Evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi vaikuttaa sivustojen tekniseen toimivuuteen.

 6. Henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötietoja käsittelevät Rekisterinpitäjän palveluksessa olevat kyseiseen tehtävään valtuutetut henkilöt omien työsuhteeseen perustuvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Henkilötietoja voivat käsitellä myös ulkopuoliset palveluntarjoajat, esimerkiksi chat-palvelun tarjoajana tai mahdollisena alihankkijana asuntojen takuu- ja vuositarkastusten toteutuksen yhteydessä. Rekisterinpitäjä on solminut kaikkien ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävän tietosuojaa koskevan sopimuksen, jolla varmistetaan muun muassa tietojen luottamuksellisuus. Tietoja voidaan myös luovuttaa tarvittaessa viranomaisille tuomioistuinten päätösten ja viranomaisten lakiin perustuvien määräysten tai pyyntöjen perusteella.

 7. Tietolähteet

  Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi esitetilauksen tai sisäpiiriin rekisteröitymisen yhteydessä, asuntojen oston ja käytön yhteydessä, verkkosivuillamme sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Tietoja voidaan myös ns. rikastaa evästeiden avulla henkilön oman verkkosivustokäyttäytymisen pohjalta.

 8. Henkilötietojen säilyttämisaika

  Henkilötietojen säilyttämisaika vaihtelee käsittelytarkoituksen mukaan ja tietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kuin se on tarpeellista niihin tarkoituksiin nähden, joita varten tiedot on kerätty. Esimerkiksi sisäpiiriin rekisteröityneiden osalta säilyttämisaika on 2 vuotta siitä, kun rekisteröity on viimeksi osoittanut aktiivisuutta rekisteripitäjän palveluita kohtaan ja pisimmillään tietoja säilytetään 10 +1 taloyhtiön hallinnonluovutuksesta asunnon ostaneiden osalta, perustuen yhtiön ja Rekisterinpitäjän välillä solmitun sopimuksen mukaiseen rakennusurakan yleisten sopimusehtojen urakoitsijan vastuuaikaan.

 9. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

  Rekisteröidyllä on oikeus aina vastustaa suoramarkkinointia sekä siihen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Samoin käsittelyn perustuessa Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

 10. Rekisteröidyn muut oikeudet

  a. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

  b. Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisenvelvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta.

  c. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli tiedot ovat paikkansapitämättömiä; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity ei halua tietoja poistettavan; Rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojenkäsittelyä henkilökohtaiseen erityistilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut edut rekisteröidyn perusteet.

  d. Oikeus tietojen siirtämiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on toimittanut Rekisterinpitäjälle, siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus taisopimus ja käsittely suoritetaan automaattisesti

  e. Oikeus peruuttaa suostumus
  Käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa käsittelyn aikana. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  f. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevienhenkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden käyttö ei rajoita rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 11. Tietopyyntöjen ja muiden rekisteröityjen oikeuksia koskevien pyyntöjen toteuttaminen

  Rekisteröity voi osoittaa edellä kohdissa 8 ja 9 mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön osoitteiseen matti.jarvinen@rakennusliike.info. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.

 12. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt

  Rekisterinpitäjä ja Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja käsittelevät asiakas- ja markkinointirekisteriin liittyvien järjestelmien tarjoajat ovat sitoutuneet käsittelemään ja suojaamaan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Rekisterinpitäjän palvelimelle on salattu. Sähköisesti käsiteltävä aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää järjestelmien käyttöä. Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ainoastaan tehtäviin valtuutetuilla henkilöillä on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Järjestelmien auditoinnit suoritetaan säännöllisesti tietoturvan jatkuvuuden varmistamiseksi.

 13. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 14. Automaattinen päätöksenteko

  Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.